Aangesloten bij:

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volt Elektro Groep

Energieweg 17M

4143HK Leerdam

info@volt.nl

 

Noodverlichting

 

 

 

NEN3140 inspecties: “Veiligheid voorop!”

 

In oktober 1998 zijn de normen NEN-EN 50110, NEN 3140 en NEN 3840 verschenen.

De NEN-EN 50110-1 bevat de algemene, Europees geldende eisen voor de bedrijfsvoering van elektrische installaties.

In de 3e druk van de NEN 3140 zijn de aanvullende Nederlandse bepalingen opgenomen.

 

In de NEN-EN 50110 en de NEN 3140 zijn de bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud ten aanzien van laagspanningsinstallaties opgenomen.

 

Indien een elektrische laagspanningsinstallatie of elektrisch arbeidsmiddel voldoet aan de criteria van de NEN-EN 50110 en de NEN 3140 wordt gesteld dat hiermee wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowet.

De bovengenoemde normen worden bovendien door de Arbeidsinspectie gehanteerd bij de (preventieve) controles van elektrische veiligheid bij bedrijven en instellingen.

 

De NEN 3140 geeft naast bepalingen voor veilige werkzaamheden en onderhoud van de elektrische installatie ook bepalingen voor de inspecties van elektrische arbeidsmiddelen en inspecties van bestaande laagspanningsinstallaties.

De inspectie van nieuwe elektrische laagspanningsinstallaties is sinds juli 1998 geregeld in

deel 6 van de 5e druk van de NEN 1010.

 

Bestaande elektrische installaties.

 

Bestaande elektrische installaties dienen conform de bepalingen van de NEN 3140 en NEN-EN50110 periodiek te worden geïnspecteerd.

Evenals voor de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen geldt dat de inspectie-interval variabel en afhankelijk is van de specifieke situatie.

 

Ook voor de inspectie van elektrische installaties wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd aan de hand van een aantal weegfactoren. Deze risico inventarisatie staat omschreven in bijlage U van de bundel bedrijfsvoering van laagspanninginstallaties (SPE3140).

In enkele gevallen kan het nodig zijn een tussentijdse inspectie uit te voeren.

Dit kan zijn:

·      na het wijzigen van ruimtebestemmingen;

·      bij het herhaaldelijk optreden van storingen;

·      na het plaatsvinden van een ongeval met elektriciteit;

·      na brand-, storm- of waterschade;

·      na blikseminslag.

 

Een NEN 3140 inspectie van de elektrische installatie kan gezien worden als een zeer goede aanvulling op een preventief onderhoudsprogramma, aangezien mankementen en fouten in de installatie vroegtijdig gesignaleerd worden.

Hierdoor wordt de kans op het optreden van storingen in de elektrische installatie beperkt.

Dit levert naast het verhogen van de elektrische veiligheid van de installatie een wezenlijke bijdrage tot een continuïteitsverbetering van de elektrische installatie.

De inspectie zal bovendien leiden tot een vermindering van het risico van brandgevaar in de installatie, aangezien overbelasting van installatiedelen eenvoudig kan worden geconstateerd. Na een eenmalige totale inventarisatie bestaat daarom de mogelijkheid om een inspectieplan samen te stellen. Er zal een termijn vastgesteld worden om periodiek controle uit te voeren aangaande de elektrotechnische installatie. Tevens voldoet u hiermee ten alle tijden aan al uw verplichtingen en bent u altijd in het bezit van een geldige rapportage.

 

De uitvoering van inspecties bestaat uit:

·      visuele inspectie;

·      inspectie door meting en beproeving.

 

Visuele inspectie

 

Bij de uitvoering van de visuele inspectie worden de schakel- en verdeelinrichtingen en de elektrische laagspanningsinstallatie getoetst of deze voldoen aan de gestelde eisen in de NEN 3140.

De visuele inspecties worden aan de hand van checklijsten uitgevoerd.   

Enkele inspectiepunten hierbij zijn:

·      controle van zichtbare aard-, beschermings- en vereffeningsleidingen m.b.t. eventuele onderbrekingen;

·      controle van installatiedelen m.b.t. de aanwezigheid van vuil, stof en andere brandgevaarlijke stoffen;

·      controle van elektrisch materieel i.v.m. de overeenstemming met de omgevingsinvloeden;

·      controle van leidingen en bijbehoren van leidingen m.b.t. het aangesloten vermogen;

·      controle i.v.m. de aanwezigheid van waarschuwingsborden en andere noodzakelijke informatie;

·      controle t.a.v. mechanische gebreken van leidingen en elektrisch materieel;

·      controle van de aanwezigheid van de vereiste vluchtwegsignalering en noodverlichting.

 

Inspectie door meting en beproeving

 

Hierbij worden alle schakel- en verdeelinrichtingen en alle aangesloten verbruikers in de installatie gemeten.

De tijdens de inspectie verkregen meetwaarden worden vastgelegd in meetlijsten.

 

Enkele uit te voeren metingen zijn:

·      de temperaturen van verbindingen en componenten in schakel- en verdeelinrichtingen;

·      aardverspreidingsweerstand van aardelektroden;

·      beschermingsleidingweerstanden in de schakel- en verdeelinrichtingen en in de

installatie;

·      weerstand van vereffenings- en potentiaalvereffeningsleidingen;

·      isolatieweerstanden van alle groepen en eindgroepen;

·      aanspreekstroom en -tijd van aardlekbeveiligingen;

·      aanspreekstroom en -tijd van beveiligingstoestellen tegen overstroom.

 

 

Thermografie als toevoeging

 

Warmteontwikkeling is vaak een teken van dat er iets mis is. Een overbelaste eindgroep in de elektrotechnische installatie, een gecorrodeerd of los contact met overgangsweerstand,

ingesleten schakelcontacten; ze worden allemaal te warm. Dat maakt thermografische metingen ten behoeve van schakel-, verdeelinrichtingen en regelkasten een probate methode om deze knelpunten in een vroeg stadium op te sporen. Hierdoor kunt u tijdig ingrijpen en voorkomen dat machines en systemen uitvallen en wellicht zelfs dat er brand ontstaat. Omdat bij een thermografische inspectie contactloos een in bedrijf zijnde installatie geïnspecteerd wordt is deze inspectiemethode een absolute meerwaarde van de NEN3140 inspectie. Om deze reden wordt deze inspectie als optie aangeboden in deze offerte.

 

Rapportages

 

De verkregen resultaten van de uitgevoerde inspectie worden vastgelegd in een rapportage die aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld

In de betreffende rapportage worden de geconstateerde gebreken en tekortkomingen vermeld, alsmede alle relevante gegevens met betrekking tot de uitgevoerde inspectie.

Bij goedkeuring van een installatie wordt aan de opdrachtgever een bewijs van goedkeuring in de vorm van het inspectierapport overhandigd, waarin wordt gesteld dat de betreffende installatie voldoet aan de eisen van de NEN-EN 50110, de NEN 3140 en de drukvorm van de NEN1010 die van toepassing was op de inspectie. Deze drukvorm staat genoemd op het opnameformulier in de bijlagen.

Bij eventuele afwijkingen zullen op de pagina direct na de eindconclusie omschreven worden. Zo heeft u de gebreken in een handig management overzicht.

 

Parkstad Inspectie en Advies is gecertificeerd volgens de ‘Criteria voor Toezicht’ en als gecertificeerd bedrijf is Parkstad Inspectie en Advies gemachtigd deze inspectierapporten te verstrekken en zal de arbeidsinspectie dit rapport accepteren.

 

Een stroomstoring, het kan overal gebeuren, maar wat doe je als je een storing hebt? Klik hier en kom precies te weten wat te doen.

 

 

Zonder hoofdpijn een boek lezen, buiten verlichting dimmen, tuinverlichting of verlichting van uw parkeerplaats? Wij bieden een oplossing.
 
Voor het besparen van geld kunt u natuurlijk ook zelf werkzaamheden uitvoeren. Wij adviseren u graag over de beste manier van installeren.
 
De Volt Elektro Groep is lid van het bestuur van UNETO-VNI. Meer weten hierover? Klik dan hier en wij brengen u graag op de hoogte.

Laat elektrotechnische  werkzaamheden over aan een erkend installateur.

Laat uw installatie regelmatig controleren door een inspecteur van Parkstad Inspecties.
 
Alle gegevens van uw beller met één druk op de knop op uw beeldscherm zichtbaar en gratis bellen binnen uw netwerk. Meer informatie..
 
Heeft u vragen over elektrotechniek, neem dan contact met ons op.
webdesign